Newsletter 2/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Vo februári sme spustili prvé kolo distribúcie publikácie Škôlka hrou – ZIMA na materské školy zaregistrované v Programe podpory digitalizácie škôl. Veríme, že Vám bude táto metodická príručka dobrým pomocníkom pri každodennom plánovaní výchovno–vzdelávacej činnosti a zároveň Vás motivuje k používaniu […]

[header]

Milí priatelia,

sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl.

Vo februári sme spustili prvé kolo distribúcie publikácie Škôlka hrou – ZIMA na materské školy zaregistrované v Programe podpory digitalizácie škôl. Veríme, že Vám bude táto metodická príručka dobrým pomocníkom pri každodennom plánovaní výchovno–vzdelávacej činnosti a zároveň Vás motivuje k používaniu najnovších digitálnych technológií tam, kde je to vhodné a prospešné.

Aj Škôlka hrou – ZIMA je vďaka prepracovanému kódovému systému, flexibilne prepojená so softvérovými prostrediami bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Prostredníctvom dnešného newslettera by sme tiež radi upriamili Vašu pozornosť na ďalšiu z našich aktivít, ktorou je tanečná súťaž určená aj materským školám The SCHOOL DANCE 2015. Ako sa dozviete na www.schooldance.sk stačí sa zaregistrovať, nahrať tanečné video, vytvoriť interaktívny materiál, hlasovať a možno sa práve Vaša materská škola prebojuje do Veľkého finále v Slovenskom národnom divadle, kde okrem vystúpenia na doskách, ktoré znamenajú svet, môžete stretnúť zaujímavých ľudí, vyhrať skvelé ceny a prežiť deň plný zážitkov. Registrácia je spustená, tak neváhajte!

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Medveď a vločka]
Medveď a vločka

je aktivita, ktorou u detí rozvíjame schopnosť vyjadriť text a melódiu piesne kultivovaným pohybom, spolupracovať pri dramatizácii a skvalitniť sluchovo-motorické schopnosti. Pri tejto aktivite využívame nielen štandardné pomôcky, ale aj hudobné nástroje a digitálne technológie.

[Pani Zima kraľuje]
Pani Zima kraľuje

je aktivita, v ktorej sú pre prácu s deťmi pripravené pracovné listy na matematicko-logické úlohy, úlohy s edukačným softvérom Krok za krokom a Hravé slovíčka, ale aj aktivity do umeleckého kútika, či programovanie robotickej včely.

---

Zima ešte stále nepovedala svoje posledné slovo. Preto sa aj pracovné listy zameriavajú na túto tematiku.

[Cencúľ]
Cencúľ

Pracovný list Cencúľ.

[Poslední dvaja snehuliaci]
Poslední dvaja snehuliaci

Pracovný list Poslední dvaja snehuliaci.

---

Interaktívne úlohy kladú dôraz na rozvoj sociálnych kompetencií, rozvoj reči a rozklad vety.

[Pohľadnica]
Pohľadnica

Úlohou dieťaťa je vytvoriť pohľadnicu pre kamaráta podľa hlasového pokynu. Deti môžu do pohľadnice písať alebo odpisovať Vami pripravený text a ďalej si ju môžu dotvoriť obrázkami. Na záver si môžu pohľadnicu vytlačiť.

[Dievča na sánkach]
Dievča na sánkach

V tejto aktivite dieťa počúva pripravený text, s ktorým následne pracuje. Zároveň je pripravený aj pracovný list na vytlačenie, ktorý vhodne dopĺňa tému. V úlohe sú využívané digitálne zariadenia i štandardné pomôcky.

---

Záverom…

V minulom čísle nášho newslettera sme sa bližšie pozreli na všeobecné kritériá, podľa ktorých sa dá posúdiť vhodnosť ktoré­hokoľvek digitálneho prostriedku na využitie v pred­primárnom vzdelávaní. Pokiaľ sme zvládli posúdenie vhodnosti, ďalším kritériom je výber správneho typu scenára aktivít podľa početnosti skupiny v triede.

Prvý scenár, na ktorý sa pozrieme je scenár pre jedno dieťa (jedno dieťa – jeden učiteľ, nie dieťa osamotené).

Výhody

Aj keď moderné DT ponú­ka­jú bohaté možnosti interak­tív­nosti a spätnej väzby, in­di­vi­duálna práca učiteľa s je­di­ným dieťa­ťom a vhodným soft­vérovým prostredím pred­­stavujú ďalší príspevok k poznávaciemu procesu die­ťaťa. Zážitok dieťa­ťa s DT je intenzívnejší, ak využi­je­me riadenú interakciu namiesto hodnotiaceho do­hľa­du. Učiteľ detailnejšie spoz­ná dieťa a jeho osob­nosť. Takáto skúsenosť mô­že pomôcť:

  • prispôsobiť DT a ich na­sta­­venia tak, aby lepšie vyhovovali indi­vi­duál­nym potrebám dieťaťa,
  • definovať a rozpracovať stupne obťažnosti ak­tivít, ktoré dieťa rie­ši,
  • integrovať prácu s DT do širšieho kontextu, takže dieťa má mož­nosť lepšie uchopiť ab­strakcie, ktoré DT používajú.
Nevýhody

Individuálna práca s DT je pro­blematická, pretože uči­teľ potrebuje pracovať s ce­lou triedou. Individuálne ak­ti­vity vyžadujú zapojenie ďal­šieho pedagóga alebo via­cerých pedagógov, asis­ten­tov či odborníkov. Preto sú takéto scenáre len ťažko realizovateľ­né a objavujú sa len výnimočne a v špeciál­nych situáciách.

Okrem toho, častá samostat­ná práca môže potlačiť vývin dôležitých kompetencií die­ťaťa ako sú naučiť sa podeliť sa o svoju (technologickú) hrač­ku s iným dieťaťom, to­le­rovať potreby iných či do­hod­núť sa na riešení spo­loč­ných problémov.

Počet programova­teľných hračiek alebo počítačov je tiež limitujúcim faktorom pri zadávaní individuálnej práce deťom.

Reflexia
  • Individuálna práca s die­ťa­ťom umožňuje pedagógovi dôkladne pozorovať a poro­zu­mieť osobnosti dieťaťa. Má dosť priestoru pre individuálny dialóg ale­bo sledovanie jeho či jej vývinu. Väčšina detí totiž nadšene komen­tuje to, čo sa im páči ale­bo nepáči.
  • Mnoho detí si pri takto vedených aktivitách veľ­mi skoro osvojí aj po­kročilé nástroje kres­lia­ceho programu (na­pr. krok späť, zmazanie celej plochy a pod.).
  • Individuálna práca s deť­mi dáva učiteľovi cennú príležitosť, aby starostlivo posúdil vý­vi­novú primeranosť kon­krétneho digitálneho prostriedku (pozri newsletter 1/2015).

V budúcom čísle si rozoberieme scenáre pre malé skupiny.

---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.