Newsletter 3/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, hlásime sa s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Veríme, že aj druhá várka distribúcie metodík Škôlka hrou – ZIMA, ktorú sme zasielali na materské školy, ktoré sa stihli zaregistrovať do Programu podpory digitalizácie škôl do 1.3.2015, si našla svojich adresátov. Našim cieľom bolo, aby sa spomenutá publikácia stala dobrým pomocníkom […]

[header]

Milí priatelia,

hlásime sa s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl.

Veríme, že aj druhá várka distribúcie metodík Škôlka hrou – ZIMA, ktorú sme zasielali na materské školy, ktoré sa stihli zaregistrovať do Programu podpory digitalizácie škôl do 1.3.2015, si našla svojich adresátov. Našim cieľom bolo, aby sa spomenutá publikácia stala dobrým pomocníkom pri každodennom plánovaní výchovno–vzdelávacej činnosti a zároveň Vás motivovala k používaniu najnovších digitálnych technológií všade tam, kde je to vhodné a prospešné.

Pripomíname, že vďaka prepracovanému kódovému systému, je naša publikácia flexibilne prepojená so softvérovými prostrediami, bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/ a vďaka tomu, je výbornou pomôckou pri zmysluplnej integrácii digitálnych technológií a moderných didaktických postupov do každodennej práce pedagóga.

Ak ste ešte nestihli zaregistrovať materskú školu do tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE 2015, môžete tak spraviť do konca marca. Nemusíte sa obávať konkurencie starších detí, pretože materské školy sú hodnotené samostatne. Počas apríla prebieha nahrávanie súťažných materiálov a 7. mája sa spustí hlasovanie. Veľké finále sa bude tento rok konať 24.júna 2015. Všetky užitočné informácie nájdete o tanečnej súťaži nájdete na stránke www.schooldance.sk

V minulých dňoch bol schválený nový ŠVP pre materské školy a my pre Vás už dnes pripravujeme materiály, ktoré Vám pomôžu pri vytváraní nových ŠkVP. O všetkých novinkách Vás budeme aj naďalej informovať prostredníctvom newslettera a našich web stránok.

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Narodeniny mojej krajiny]
Narodeniny mojej krajiny

je aktivita, ktorou u detí rozvíjame lásku k svojej domovine. V aktivite využívame rozhovor, počúvanie hudby, konštruovanie, manipuláciu s výtvormi a porovnávanie a tiež aktivity s interaktívnou tabuľou, fotoaparátom, tlačiarňou, edukačným softvérom a pod. Deti vytvárajú pozdravy z prázdnin, či výletov po Slovensku , ktoré si môžu vytlačiť a následne dotvoriť s využitím štandardných pomôcok. Aktivita je zameraná na kognitívne, psychomotorické, komunikatívne a informačné kompetencie.

[Dobrý skutok]
Dobrý skutok

je aktivita zameraná na rozmanitosť ľudských vlastností a základné pravidlá kultúrneho správania. Využijeme softvér Hravé slovíčka , interaktívnu tabuľu, programovateľnú včelu, ale aj prácu v umeleckom kútiku s papierom, nožničkami, lepidlom a pastelkami. Aktivita je zameraná na sociálne, osobnostné, komunikatívne, informačné, kognitívne a učebné kompetencie.

---

Zima už končí a na rozlúčku sú tu posledné pracovné listy s touto tematikou.

---

Dnešné interaktívne úlohy kladú dôraz na rozvoj myslenia a perceptuálno-motorickej oblasti.

[Vtáčiky v kŕmidle]
Vtáčiky v kŕmidle

Úlohou dieťaťa je triedenie prvkov – v tomto prípade umiestniť vtáčikov do kŕmidla a porozumieť hlasovej inštrukcii, ktorá dieťaťu poradí, čo má s úlohou robiť. Dieťa si prostredníctvom úlohy uvedomí, že slabším treba pomáhať a starať sa o nich.

[Vtáčiky v zime]
Vtáčiky v zime

V tejto aktivite –dieťa počúva spev rôznych vtáčikov, ktoré následne označí na obrázku. V druhej časti umiestňuje operencov do kŕmidla.

---

Záverom…

V minulom čísle nášho newslettera sme sa zaoberali výberom správneho typu scenára aktivít podľa početnosti skupiny v triede. Zaujímal nás scenár pre jedno dieťa (jedno dieťa – jeden učiteľ, nie dieťa osamotené). V dnešnom čísle budeme pokračovať, pričom si rozanalyzujeme scenár pre malé skupiny o počte 2-5 detí.

Výhody

Práca v malom tíme dáva deťom príležitosť získať skúsenosti s kolaboráciou a budovaním vzťahov v tíme. Osobnosť každého dieťaťa a jeho sebavyjadrenie dostávajú veľký priestor, najmä v porovnaní s väčšími skupinami. Pri práci s jednou konkrétnou technológiou môže učiteľ takýto tím viesť pomerne ľahko. Deti sa pri tejto technológii striedajú, jedno ju používa po istý čas a ostatní sa naň pozerajú, pritom sa učia, pomáhajú ostatným, alebo sa rozprávajú o riešení. Takýto scenár dáva priestor pre aktivity orientované na dieťa a aktivity iniciované deťmi.

Učiteľ zabezpečuje, aby sa každé dieťa dostalo na rad a aby mal každý rovnakú možnosť pracovať s danou technológiou. Učiteľ zároveň pozorne sleduje, ako sa deti zlepšujú v práci s DT.

Najzaujímavejšie scenáre zapoja do širokého projektu celú triedu tak, že malé tímy sa striedajú na rôznych stanovištiach, pričom vždy jeden (alebo viaceré) z nich využívajú DT.

Nevýhody

Aktivity pre predškolákov by nemali trvať viac ako 20 či 30 minút. Deti v malom tíme však za taký krátky čas možno ešte ani nezačali spolupracovať. V takom prípade musí učiteľ aktivitu aj niekoľkokrát zopakovať, alebo musí vytvoriť iné tímy, v ktorých budú deti spolu lepšie spolupracovať a komunikovať.

V porovnaní s individuálnou prácou sa deti musia naučiť viac, než len ovládať konkrétnu technológiu či softvérové prostredie – mali by komunikovať a spolupracovať s ostatnými. Toto vyžaduje viac času a lepšiu pripravenosť učiteľa na organizovanie tímov, ak sa objavia nejaké problémy.

Reflexia
  • Učiteľ by mal dať deťom príležitosť na prezentovanie výsledkov ich kolaboratívnej práce. Takto si môže aj prezentujúci, aj jeho publikum rozvíjať svoje metakognitívne zručnosti. Spoločná prezentácia môže tiež podporiť lepšie vzťahy medzi členmi tímu.
  • Ak učiteľ rozdelí deti do tímov, každý by mal dostať tímový „odznak“ (rozdielnej farby alebo s iným obrázkom), aby vedel, do ktorého tímu patrí.
  • Ak majú deti v tíme vytvoriť nejaký spoločný produkt, musia sa spolu rozhodovať o mnohých veciach. Môžu tu teda ľahko vzniknúť aj konflikty. Dobré je využívať systém hlasovania, kde zvíťazí väčšinový názor. Deti ho rýchlo prijímajú a používajú ho aj na rozhodovanie v iných situáciách.

V budúcom čísle si rozoberieme scenáre pre veľké skupiny.

---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.