Newsletter 4/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, hlásime sa s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Jar je už nespochybniteľne tu, a preto aj náš aktuálny newsletter bude ladený v jej duchu. Veríme, že aj takouto formou prispievame troškou k Vášmu každodennému plánovaniu výchovno–vzdelávacej činnosti a zároveň Vás motivujeme k používaniu najnovších digitálnych technológií všade tam, kde je […]

[header]

Milí priatelia,

hlásime sa s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl.

Jar je už nespochybniteľne tu, a preto aj náš aktuálny newsletter bude ladený v jej duchu. Veríme, že aj takouto formou prispievame troškou k Vášmu každodennému plánovaniu výchovno–vzdelávacej činnosti a zároveň Vás motivujeme k používaniu najnovších digitálnych technológií všade tam, kde je to vhodné a prospešné. Pripomíname, že vďaka prepracovanému kódovému systému, je náš newsletter flexibilne prepojený so softvérovými prostrediami, bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Materské školy, ktoré sa zapojili do tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE 2015 by sme radi informovali o spustení nahrávania súťažných materiálov. Pripomíname, že podmienkou zapojenia sa je vytvorenie minimálne jedného interaktívneho materiálu. Na výber máte buď prezentačný nástroj PREZI alebo programovací nástroj SCRATCH. Cieľom tvorby v PREZI je vytvoriť zaujímavú prezentáciu zameranú na predstavenie materskej školy. Ak si vyberiete programovací nástroj SCRATCH, treba sa pokúsiť naprogramovať podobné tanečné vystúpenie, s akým sa zapojíte do súťaže. Viac informácií nájdete na podstránke IT materiál. Všetky dôležité informácie o súťaži The SCHOOL DANCE 2015 nájdete na stránke www.schooldance.sk

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Dunajská rozprávka]
Dunajská rozprávka

je aktivita, ktorou u detí rozvíjame psychomotorické, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. V pripravenom materiály nájdete kódy odkazujúce na interaktívne digitálne materiály z portálu Planéta vedomostí, ale aj tipy ako využívať off-line softvér Výlety šaša Tomáša.

[Maznavá mačka]
Maznavá mačka

je aktivita zameraná na počúvanie detskej hudby s citovým zaangažovaním a následným vyjadrením pocitov inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

---

Jarné slnko nás už stále viac zohrieva svojimi lúčmi a láka do prírody ľudí i zvieratká. Dnešné pracovné listy sú venované práve jarnej prírode:

[Slnko]
Slnko

Pracovný list Slnko

[Motýľ]
Motýľ

Pracovný list Motýľ

---

Dnešné interaktívne úlohy kladú dôraz na rozvoj grafomotoriky a zrakového vnímania.

[Pomôž slimákom nájsť ich ulity]
Pomôž slimákom nájsť ich ulity

Úlohou dieťaťa je nájsť a premiestniť správnu ulitu pre slimáka. Aktivita je zameraná na rozvíjanie schopnosti zrakovej analýzy a syntézy, rozvíjanie schopnosti zrakovej diferenciácie a rozvíjanie schopnosti fixácie očí na konkrétny obrázok.

[Ako by si vyfarbil kvet?]
Ako by si vyfarbil kvet?

Aktivita je zameraná na rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky. Prejaví sa aj tvorivosť dieťaťa, ktoré má za úlohu vyfarbiť pripravené obrázky jarných kvetov. Deti môžu úlohu plniť v skupinke na interaktívnej tabuli, alebo za stolíkom prostredníctvom pracovných listov.

---

Záverom…

V minulých číslach nášho newsletteru sme sa zaoberali výberom správneho typu scenára aktivít podľa početnosti skupiny v triede. Zaujímal nás scenár pre jedno dieťa a scenár pre malé skupiny, kde sa jednalo o 2-5 detí. Dnes sa budeme venovať scenáru pre veľkú skupinu – s početnosťou až 20 detí.

Výhody

Práca vo veľkom tíme je možná iba v prípade, ak už deti vedia dobre spolupracovať. Predškoláci sa vedia sústrediť aj po dlhšiu dobu, ak sa navzájom podporujú v riešení nejakého problému v rámci skupiny. Kognitívne, ale aj iné zručnosti detí vo veľkom tíme sa však značne líšia. Prejavujú sa výrazné rozdiely v názoroch, nápadoch, plánoch a návrhoch, ako problém riešiť.

Jednoduchšie sa organizujú aktivity, pri ktorých sa dve polovice triedy striedajú pri používaní DT – a pritom spolupracujú na jednom veľkom projekte. Výsledok takejto práce môže byť omnoho komplexnejší, než keby deti robili iba v malých tímoch, zvlášť ak dostane každé dieťa príležitosť na sebarealizáciu.

Nevýhody

Veľké tímy prinášajú aj viaceré obmedzenia. V prvom rade, ak sa majú deti deliť iba o jednu hračku, didaktickú pomôcku či jeden počítač, majú menej príležitostí dostať sa na rad, ako pri predchádzajúcich dvoch scenároch. Takto väčšinou pracujú s DT kratšiu dobu a stávajú sa skôr pozorovateľmi iných detí.

Učiteľ musí okrem hlavnej aktivity s DT pripraviť aj nejaké doplnkové aktivity pre tých, ktorí sa práve iba „pozerajú”.

Reflexia
  • Vždy, keď sú deti zapojené do tvorby nejakého výsledného produktu (filmu, prezentácie a pod.), mali by hneď po skončení aktivity vidieť výsledok.
  • Ak to vyžaduje nejaký ďalší zásah učiteľa (ak napr. musí najprv upraviť materiál vo video editore a pod.), mal by dokončovať produkt v spolupráci s deťmi – aby videli všetky kroky. Deti môžu vždy pomáhať – napr. vybrať hudbu pre video, správne zoradiť obrázky, nahrať komentáre, fotografovať postup a pod.
  • Ak deti spolu vytvorili nejaký produkt (napr. film), zrejme sa im bude páčiť a v priebehu nasledujúcich týždňov budú ešte viackrát žiadať, aby si ho mohli znovu pozrieť.

V budúcom čísle si rozoberieme scenáre pre celú triedu.

---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.