Newsletter 6/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, dovoľte, aby sme sa Vám prostredníctvom tohto newslettera poďakovali za Vašu priazeň v ostatnom školskom roku. Nakoľko mnohé z Vašich materských škôl pokračujú v prevádzke aj počas leta, aj v júnovom newsletteri sme pre Vás pripravili námety na činnosť s využitím najnovších digitálnych technológií. Ako zvyčajne, pripomíname, že vďaka prepracovanému kódovému systému, je […]

[header]

Milí priatelia,

dovoľte, aby sme sa Vám prostredníctvom tohto newslettera poďakovali za Vašu priazeň v ostatnom školskom roku. Nakoľko mnohé z Vašich materských škôl pokračujú v prevádzke aj počas leta, aj v júnovom newsletteri sme pre Vás pripravili námety na činnosť s využitím najnovších digitálnych technológií. Ako zvyčajne, pripomíname, že vďaka prepracovanému kódovému systému, je náš newsletter flexibilne prepojený so softvérovými prostrediami, bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Prostredníctvom tohto newslettera by sme sa tiež radi obzreli za jednou z našich aktivít, ktorou bol ďalší – opäť veľmi vydarený – ročník tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE 2015. V tomto ročníku sa prihlásilo viac ako 600 materských, základných a stredných škôl, čo je nový rekord a svedčí nielen o záujme detí o umenie a pohyb ale aj o ochote pedagógov pracovať s deťmi nad rámec svojich povinností. V kategórii materských škôl vyhrala 1. miesto Materská škola z Močenka, ktorej touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme!

Ďalšie zaujímavosti z finále a mená víťazov ostatných kategórií nájdete na http://goo.gl/Sugzvr

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Marhuľový koláč]
Marhuľový koláč

je aktivita, ktorou rozvíjame u detí kompetencie sociálne, osobnostné a učebné. Materiál nám podrobne ukazuje, ako pripraviť a postupovať v aktivite zameranej na komunikáciu a počúvanie s porozumením. V pripravenom materiály nájdete odkazy na pracovné listy a tipy na ďalšie aktivity. Výsledné diela z umeleckého kútika nám môžu slúžiť aj ako diagnostický materiál o úrovni detskej kresby: akým spôsobom deti využívajú plochu papiera, akú farebnú škálu preferujú, na akom stupni je kresba ľudskej postavy, akú dejovú líniu znázorňujú.

[Na hospodárskom dvore]
Na hospodárskom dvore

je aktivita zameraná na rozvoj učebných, sociálnych, komunikatívnych a kognitívnych kompetencií. Prázdniny trávia mnohé mestské deti na vidieku. Výchovno-vzdelávacím cieľom tejto aktivity je poznať, pomenovať a rozlíšiť niektoré domáce zvieratá a ich mláďatá, pomenovať ich typické znaky a úžitok, aký prinášajú. Pedagóg pri tejto práci môže využiť hovoriace štipce, digitálny fotoaparát a kameru, digitálny mikroskop atď. Samozrejmosťou sú aj štandardné pomôcky ako výkresy, kartóny, pastelky, tempery a pod. Pripravené sú pracovné listy a aktivity, prepojené so softvérovými prostrediami Hurá do školy a Krok za krokom, na ďalšiu činnosť v digitálnom, komunikatívnom či v umeleckom kútiku.

---

Dnešné pracovné listy sa nesú v duchu letných prázdnin:

---

Interaktívne úlohy, ktoré Vám dnes predstavujeme kladú dôraz na rozvoj zrakového vnímania.

[Porovnanie obrázkov - Na farme]
Porovnanie obrázkov – Na farme

Úlohou dieťaťa je nájsť rozdiely na obrázkoch, označiť ich a vymenovať zvieratká. K úlohe je pripravený aj pracovný list na vytlačenie a vymaľovanie, opäť s tematikou hospodárskych a domácich zvierat.

[Kôň – dopĺňanie ilustrácie]
Kôň – dopĺňanie ilustrácie

Aktivita je zameraná na rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti. Úlohou dieťaťa je doplniť do ilustrácie chýbajúce časti. Múdra sova ho nezabudne pochváliť, ak úlohu vykoná správne.

---

Záverom…

V posledných číslach nášho newslettera sme sa zaoberali výberom správneho typu scenára aktivít podľa početnosti skupiny v triede. Postupne sme sa venovali všetkým typom scenárov: pre jedno dieťa, pre malé skupiny, pre veľkú skupinu a pre celú triedu. Ukázali sme si aké sú výhody a nevýhody jednotlivých scenárov. Dnes si zhrnieme tieto poznatky a uzavrieme naše úvahy o scenároch aktivít v materskej škole.

V nižšie uvedenom diagrame sú digitálne technológie (ďalej len DT) roztriedené podľa dvoch premenných: podľa kategórie použitej DT a podľa početnosti skupiny detí, ktorá dané DT používala.

V diagrame vodorovná os reprezentuje päť rôznych kategórií DT a zvislá os rôzne veľkosti skupín detí. Vnútri tabuľky každý vyplnený krúžok znamená, že príslušná DT býva využívaná s takto početnou skupinou detí v rôznych aktivitách. Niekedy sa v jednej komplexnej aktivite kombinuje viacero scenárov: najprv napr. pracu­jeme v šty­roch malých skupinách, potom z nich vytvo­ríme len dve a na záver často pra­cujeme ako jedna veľká skupina – keď prezentujeme výsledok a hodnotíme celú aktivitu.

[Záverom...]

Pri každom z uvedených scenárov je kľúčovým prvkom záverečná hodnotiaca diskusia s deťmi. Vhodné je, ak v nej stimulujeme aktívne zapájanie sa detí a ak kladieme otázky ako:

  • Čo sme práve robili?
  • Aké nástroje sme používali?
  • Čo bolo ľahké a čo ťažké?
  • Ako sme postupovali? Na aké problémy sme narazili? Ako sme ich vyriešili?

Keď pri takejto diskusii spolu hovoríme o DT, je dôležité používať správne názvy a dávať pozor aj na detský slovník. Tento aspekt sa často zanedbáva a u detí môže zafixovať nespráv­ne pojmy z oblasti digitálnych technológií.

---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.