Ak je plná kapacita materskej školy, je možné predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie nejakého dieťaťa len preto, že má trvalý pobyt v inej obci a prijať dieťa z danej obce, v ktorej sídli materská škola?

[thumbnail]

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. […]

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Prijímanie detí do materskej školy je výlučne v kompetencii riaditeľky materskej školy.

Ak už raz bolo dieťa prijaté do materskej školy, nemôže riaditeľka materskej školy len tak bezdôvodne predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie, ak rodičia (zákonní zástupcovia) neboli opakovane písomne upozornení na porušovanie školského poriadku.

Prijatie jedného dieťaťa sa nesmie urobiť tak, že sa bezdôvodne predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie iného dieťaťa.

Takýmto konaním by porušila princípy výchovy a vzdelávania ustanovené v § 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z., t. j. princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.

Kontrola prijímania detí do materskej školy je v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie, ktorá okrem všeobecného procesu prijímania kontroluje aj dodržiavanie princípov výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona v rámci procesu prijímania.