Sledovanie televízie v materských školách

[thumbnail]

Žiadnym právnym predpisom nie je stanovená „zdravá“ alebo optimálna dĺžka sledovania televízie počas dňa v materskej škole. Televízia, je len jedným z prostriedkov, ktorý možno použiť na dosahovanie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Materské školy uskutočňujú výchovu a vzdelávanie detí podľa školských vzdelávacích programov, ktoré musia byť vypracované v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania […]

Žiadnym právnym predpisom nie je stanovená „zdravá“ alebo optimálna dĺžka sledovania televízie počas dňa v materskej škole.

Televízia, je len jedným z prostriedkov, ktorý možno použiť na dosahovanie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Materské školy uskutočňujú výchovu a vzdelávanie detí podľa školských vzdelávacích programov, ktoré musia byť vypracované v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a učebné osnovy školských vzdelávacích programov musia byť vypracované minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov príslušného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Ak sa zákonnému zástupcovi zdá, že sledovaniu televíznych programov sa počas pobytu detí v materskej škole venuje z ich hľadiska neprimerane dlhý čas a že sledovanie televízie akoby nahrádzalo priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteliek, je potrebné, aby svoju nespokojnosť vyjadrili v prvom rade riaditeľke príslušnej materskej školy a žiadali od nej vysvetlenie a nápravu. Ak nebude tento problém riešiť, môžu sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie danej situácie na Štátnu školskú inšpekciu, príslušné školské inšpekčné centrum, ktoré je zriadené v každom krajskom meste (kontakty na príslušné školské inšpekčné centrá sú dostupné na: http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=14&lang=sk), lebo Štátna školská inšpekcia je zo zákona zriadená ako inštitúcia, ktorá plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok v školách a školských zariadeniach.