Vymenúvanie riaditeľa materskej školy zriadenej obcou

[thumbnail]

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnosti znie: „Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 […]

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnosti znie: „Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.“ (poznámka: osobitným predpisom je zákon č. 552/2003 Z. z.)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že i naďalej platí, že zriaďovateľ vymenuje riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia na päťročné funkčné obdobie, a to na základe návrhu rady školy. Oproti stavu platnému do 31. augusta 2015 nastala od 1. septembra 2015 zmena v tom, že zriaďovateľ (starosta alebo primátor):

  • buď v lehote do 30 dní od predloženia návrhu rady školy riaditeľa vymenuje,
  • alebo písomne rade školy odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom.

Ak zriaďovateľ nesúhlasí s navrhnutým kandidátom, musí vyhlásiť druhé výberové konanie, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia svojho nesúhlasu rade školy.

Rada školy na základe druhého výberového konania opätovne predloží návrh na vymenovanie kandidáta na riaditeľa. Po predložení tohto návrhu na vymenovanie kandidáta na riaditeľa z druhého výberového konania zriaďovateľ:

  • buď vymenuje riaditeľa,
  • alebo v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného (obecného alebo mestského) zastupiteľstva.

Návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom bude schválený vtedy, ak ho podporí trojpätinová väčšina všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva.

Ak príslušné zastupiteľstvo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom neschváli, zriaďovateľ (teda starosta alebo primátor) musí v lehote do 15 dní od prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenovať riaditeľa na základe návrhu rady školy z druhého výberového konania.

Ak príslušné obecné alebo mestské zastupiteľstvo schváli návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom z druhého výberového konania, zriaďovateľ vyhlási nové výberového konanie, ale pri jeho vyhlásení už nepostupuje podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., ale podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.