Možno prijať dieťa do materskej školy, napr. na 2 týždne?

Prijať dieťa do materskej školy, a to bez ohľadu na čas, kedy sa prijíma, teda či k začiatku alebo v priebehu školského roka, môže riaditeľka materskej školy len v prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita. Čo sa týka prijatia na rodičom požadovaný čas, napr. na dva týždne, platí to isté, čo všeobecne, že […]

Môže byť do materskej školy prijaté dieťa mladšie ako dva roky?

Do materskej školy nesmie byť vôbec prijaté dieťa mladšie ako dva roky, pretože podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; […]

Ktoré dieťa možno uviesť do výkazu škôl (MŠ SR) 40 – 01?

Do výkazu sa dáva dieťa, ktoré má vydané rozhodnutie a zároveň do 15. septembra príslušného školského roku aj fyzicky začalo navštevovať materskú školu, na základe čoho ich zriaďovateľ uviedol v počte detí vo výkaze škôl (MŠ SR) 40 – 01; o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových […]

Individuálna logopedická činnosť v materskej škole

Problematiku vykonávania individuálnej logopedickej činnosti v materskej škole upravuje § 4 ods. 8 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Vykonávať ju môže len logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je v sieti škôl a školských zariadení SR a to bez […]

Uplatňujú sa v materskej škole výchovné opatrenia ako v základnej škole?

Paragraf 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Opatrenia vo výchove) sa na materské školy nevzťahuje. Každá materská škola si musí veľmi zodpovedne a premyslene upraviť školský poriadok – najmä podrobnosti o výkone práv a povinností detí a ich […]

Dieťa v materskej škole, ktorého rodič poberá rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. januára 2011 zmenil tak, že sa poskytuje rodičovský príspevok iba v jednej sume, rodič môže neobmedzene pracovať, a to aj rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa a […]

Neskoré prevzatie dieťaťa z materskej školy

Školský poriadok patrí k povinnej pedagogickej dokumentácii, ktorú musí mať každá materská škola vypracovanú v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Školský poriadok v súlade s § […]

Môže sa začínajúci pedagogický asistent v období adaptačného vzdelávania zúčastňovať na kontinuálnom vzdelávaní na získavanie kreditov?

V súlade s § 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. na kontinuálne vzdelávanie možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti. Ak teda pedagogický zamestnanec (vrátane asistenta učiteľa) vykonáva pedagogickú činnosť najmenej šesť mesiacov, a to bez ohľadu na to, či už má, alebo nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, môže sa […]

Triednické hodiny v materskej škole

V súlade s § 8 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. triedneho učiteľa na triedu určí riaditeľ. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ súčasne s vykonávaním ostatnej pedagogickej činnosti. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo v triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej […]

Musí byť zriadenie novej triedy odsúhlasené ministerstvom školstva?

Zriadenie novej triedy nepodlieha žiadnemu súhlasu orgánov štátnej správy v školstve. Ak je počet detí, resp. záujem zákonných zástupcov detí taký, že si vyžaduje zriadenie novej triedy, a existujú vhodné priestory na jej zriadenie, riaditeľka materskej školy v tejto veci komunikuje len so zriaďovateľom. Pokiaľ existujú voľné priestory, ktoré by mohli slúžiť ako herňa a […]