Newsletter 5/2015

[thumbnail]

Milí priatelia, sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl. Všetci si vychutnávame jar, podľa mnohých najkrajšie ročné obdobie, a preto aj náš aktuálny newsletter bude v jarnom duchu. Dúfame, že Vám bude pomôckou vo Vašej náročnej práci a zároveň Vás posmelí k používaniu najnovších digitálnych technológií všade tam, kde je […]

[header]

Milí priatelia,

sme tu opäť s ďalším newsletterom v rámci Programu podpory digitalizácie škôl.

Všetci si vychutnávame jar, podľa mnohých najkrajšie ročné obdobie, a preto aj náš aktuálny newsletter bude v jarnom duchu. Dúfame, že Vám bude pomôckou vo Vašej náročnej práci a zároveň Vás posmelí k používaniu najnovších digitálnych technológií všade tam, kde je to vhodné a prospešné. Opäť pripomíname, že vďaka prepracovanému kódovému systému, je náš newsletter flexibilne prepojený so softvérovými prostrediami, bezplatne dostupnými na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Nezabudnite, že do 29.5.2015 máte možnosť hlasovať za súťažné videá v tanečnej súťaži The SCHOOL DANCE 2015. Dajte hlas svojmu favoritovi a zvýšte tak jeho šancu postúpiť do Veľkého finále do Slovenského národného divadla v Bratislave. Do tohto ročníka tanečnej súťaže sa zapojilo viac než 10 000 detí po celom Slovensku a v Českej republike. Všetky užitočné informácie o hlasovaní nájdete na http://www.schooldance.sk/ako-hlasovat.html.

Prajeme Vám dobré čítanie.

---
[Darček pre motýlika Filipka]
Darček pre motýlika Filipka

je aktivita, ktorou rozvíjame u detí psychomotorické, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. Cieľom jednotlivých činností je rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, fantáziu a zmyslové vnímanie detí.

[Mamin obraz]
Mamin obraz

je aktivita zameraná na výtvarnú tvorivosť a výtvarné techniky. Nielen Deň matiek je príležitosťou vyrobiť darček pre mamičku. Jednotlivé činnosti sú rozdelené do štyroch hrových kútikov – digitálneho, konštrukčného, umeleckého a motorického.

---

Dnešné pracovné listy nesú jarnú náladu

---

Interaktívne úlohy, ktoré Vám dnes predstavujeme, kladú dôraz na rozvoj myslenia, grafomotoriky a perceptuálno-motorickej oblasti.

[Stromy, vtáky, kvety a motýle]
Stromy, vtáky, kvety a motýle

Úlohou dieťaťa je zahrať si pexeso s typickými jarnými motívmi. Aktivita je zameraná na rozvoj myslenia, pochopenie vzťahu príčina – následok, porozumenie inštrukcii, priradenie, usporiadanie a triedenie prvkov podľa určitých kritérií. Aktivita obsahuje aj doplnkový pracovný list – pexeso, ktoré je možné vytlačiť a používať aj po vypnutí počítača.

[Kuriatka na dvore]
Kuriatka na dvore

Aktivita je zameraná na rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti a pozornosti. Úlohou dieťaťa je v určitom časovom intervale kliknutím označiť kuriatko, volajúce mamu sliepku.

---

Záverom…

V predchádzajúcich číslach nášho newslettera sme sa zaoberali výberom správneho typu scenára aktivít podľa početnosti skupiny v triede. Postupne sme sa venovali scenáru pre jedno dieťa, pre malé skupiny a scenáru pre veľkú skupinu. Dnes si všimneme poslednú možnosť, ktorou je scenár pre celú triedu.

Výhody

Všetky deti bez ohľadu na pohlavie, vek alebo úroveň kognitívnych schopností sa musia učiť spolupracovať, striedať sa, zdieľať názory, emócie a rešpektovať stanovené pravidlá a zásady. Aktivity pre celú triedu významne prispievajú k rozvoju práve takýchto sociálne orientovaných kompetencií. Nutnosť striedať sa pri využívaní DT pomáha deťom naučiť sa dodržiavať pravidlá.

Pri takomto type scenárov dokáže jeden skúsený učiteľ viesť aktivitu pre celú triedu. Nie je potrebné premýšľať o ďalších doplnkových aktivitách. Pedagóg sa plne venuje iba jednej činnosti pri príprave aj pri vlastnej realizácii a má tak lepšiu možnosť aktivitu dobre premyslieť až do detailov.

Nevýhody

Využitie DT v takejto aktivite kladie na učiteľa vysoké nároky, pretože musí organizovať celú skupinu produktívnym a flexibilným spôsobom a po celý čas musí udržať pozornosť detí. Preto je takýto typ aktivít viac orientovaný na učiteľa než na dieťa a vyžaduje učiteľa s veľkými skúsenosťami v riadení triedy.

Niekedy musí učiteľ hrať rolu dôsledného rozhodcu, ktorý presne organizuje aktivitu pre každé dieťa so zameraním na zvolené vzdelávacie ciele. Priestor na sebavyjadrenie každého dieťaťa môže byť preto veľmi úzky – stáva sa totiž, že celý priestor zaberú pre seba niektoré vedúce individuality, ktoré v aktivite presadia svoje vlastné záujmy, chcú byť v strede pozornosti a nebudú čakať, kým na ne príde rad. V takejto situácii hrá dôležitú rolu práve učiteľ, ktorý musí zabezpečiť spravodlivé striedanie všetkých detí pri DT. Niektorí učitelia sa tomu však vyhýbajú a nechcú to riešiť.

Reflexia
  • Pri aktivitách pre celú triedu sa ťažko riadi a sleduje individuálny kognitívny vývin jednotlivých detí.
  • Deti v triede pracujú spontánne, vytvárajú skupiny priateľov a často rôzne podskupiny riešia paralelne ten istý problém.
  • Úspechy detí sú často motivované odmenou, ktorú za svoju prácu očakávajú. Aj mnohé softvérové aplikácie sa orientujú na odmeňovanie detí. To však môže podporovať neprimeranú súťaživosť, ktorá je v mnohých situáciách neopodstatnená. Práve celotriedne aktivity môžu deťom ukázať, že vyhrávať nie je až také podstatné. Skutočný víťaz je ten, kto sa naučí spolupracovať, rozumieť, prijímať a mať radosť aj z úspechu druhých.
---

* Zdroj: KALAŠ, I. Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z anglického jazyka). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISBN 978-80-7098-495-6, dostupné na http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Spoznavame_potencial_technologii.pdf.