Zvieratá v materskej škole

Žiadny právny predpis nezakazuje chov zvierat v areáli materskej školy. Vzhľadom na to, že predsa len ide o záležitosť, ktorá môže ovplyvniť ochranu zdravia vo výchove a vzdelávaní, je potrebné, aby podmienky chovu zvierat v areáli (interiéri či exteriéri) materskej školy boli podrobne rozpracované v prevádzkovom poriadku materskej školy, ktorý musí byť potvrdený príslušným regionálnym […]

Zaradenie dieťaťa do konkrétnej triedy

Zaradenie detí do tried v každej materskej škole, v súlade s § 28 ods. 17 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom. V materských školách sa môžu zriaďovať triedy vekovo homogénne, […]

Vymenúvanie riaditeľa materskej školy zriadenej obcou

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnosti znie: „Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 […]

Môžu sa zriadiť detské jasle ako súčasť materskej školy?

Podľa aktuálneho platného právneho stavu do gescie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR patria len materské školy a nie aj detské jasle, ktoré do roku 1993 patrili do gescie Ministerstva zdravotníctva SR. Zriaďovanie detských jasieľ ako tradičných inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o deti do 2 až 3 rokov veku, ani ich činnosť z hľadiska obsahu, […]

Predkladanie potvrdenia o bezinfekčnosti prostredia

V súlade s § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní písomné vyhlásenie o tom, […]

Je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára (dieťa je zdravé, môže navštevovať kolektív) opätovne v prvý deň nástupu do materskej školy?

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa predkladá rodič/zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Následne už takéto potvrdenie materská škola nemôže opätovne požadovať. Žiadny právny predpis neustanovuje, ako „staré“ má byť toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Môžu materskú školu ráno pred vyučovaním a popoludní po vyučovaní navštevovať deti zo základnej školy?

Materskú školu môžu navštevovať len deti do nej riadne prijaté na základe žiadosti. Materská škola je v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. určená pre deti spravidla od 3 do 6 rokov a môžu byť do nej prijaté aj deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne […]

Sledovanie televízie v materských školách

Žiadnym právnym predpisom nie je stanovená „zdravá“ alebo optimálna dĺžka sledovania televízie počas dňa v materskej škole. Televízia, je len jedným z prostriedkov, ktorý možno použiť na dosahovanie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov. Materské školy uskutočňujú výchovu a vzdelávanie detí podľa školských vzdelávacích programov, ktoré musia byť vypracované v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania […]

Platia najvyššie počty detí na triedu podľa školského zákona, alebo v zmysle kapacity stanovenej príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva?

Pokiaľ je rozdiel medzi najvyššími počtami detí, ktoré je podľa veku možné prijať do jednotlivých tried v súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a kapacitou tried stanovenou orgánom verejného zdravotníctva, teda príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, platí, že ak by priestory príslušných tried vyhovovali hygienickým požiadavkám v zmysle vyhlášky MZ […]

Ak je plná kapacita materskej školy, je možné predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie nejakého dieťaťa len preto, že má trvalý pobyt v inej obci a prijať dieťa z danej obce, v ktorej sídli materská škola?

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania a zásada zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a segregácie. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. […]