Platia najvyššie počty detí na triedu podľa školského zákona, alebo v zmysle kapacity stanovenej príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva?

[thumbnail]

Pokiaľ je rozdiel medzi najvyššími počtami detí, ktoré je podľa veku možné prijať do jednotlivých tried v súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a kapacitou tried stanovenou orgánom verejného zdravotníctva, teda príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, platí, že ak by priestory príslušných tried vyhovovali hygienickým požiadavkám v zmysle vyhlášky MZ […]

Pokiaľ je rozdiel medzi najvyššími počtami detí, ktoré je podľa veku možné prijať do jednotlivých tried v súlade s § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a kapacitou tried stanovenou orgánom verejného zdravotníctva, teda príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, platí, že ak by priestory príslušných tried vyhovovali hygienickým požiadavkám v zmysle vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, mohol by byť v triedach aj ten počet detí, ako sa uvádza v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.

Ak však stanovil príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z hygienického hľadiska nižší počet detí, môže byť v týchto triedach prijatý len tento nižší počet detí.