Môžu sa zriadiť detské jasle ako súčasť materskej školy?

[thumbnail]

Podľa aktuálneho platného právneho stavu do gescie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR patria len materské školy a nie aj detské jasle, ktoré do roku 1993 patrili do gescie Ministerstva zdravotníctva SR. Zriaďovanie detských jasieľ ako tradičných inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o deti do 2 až 3 rokov veku, ani ich činnosť z hľadiska obsahu, […]

Podľa aktuálneho platného právneho stavu do gescie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR patria len materské školy a nie aj detské jasle, ktoré do roku 1993 patrili do gescie Ministerstva zdravotníctva SR.

Zriaďovanie detských jasieľ ako tradičných inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o deti do 2 až 3 rokov veku, ani ich činnosť z hľadiska obsahu, v súčasnosti nepatrí do gescie žiadneho rezortu.

Zriaďovanie detských jasieľ je dobrovoľné, zriaďujú ich prevažne právnické alebo fyzické osoby, príp. niektoré mestá. Nie sú zaradené do siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Tieto zariadenia poskytujú osobnú celodennú, poldennú alebo niekoľkohodinovú starostlivosť.

Financovanie týchto zariadení je plne v kompetencii ich zriaďovateľov a na ich prevádzku a činnosť prispievajú rodičia. Rodičia prispievajú aj na stravovanie detí prijatých do detských jasieľ.

Základným právnym predpisom z hľadiska dodržania istých postupov pri zriaďovaní detských jasieľ, alebo inak nazvaných zariadení pre deti spravidla do 3 rokov, je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach požiadaviek na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „vyhláška č. 527/2007 Z. z.“).

Vyhláška č. 527/2007 Z. z. ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.

Kritériá prijímania detí do týchto zariadení v súčasnosti nie sú stanovené žiadnym právnym predpisom, určujú si ich individuálne jednotliví zriaďovatelia.

Rovnako tak nie sú stanovené nijaké požiadavky na vzdelanie zamestnancov detských jasieľ. Kedysi, keď boli ešte detské jasle v gescii ministerstva zdravotníctva, v detských jasliach pracovali detské sestry, absolventky stredných zdravotníckych škôl.

Rozvrh činností v týchto zariadeniach nie je explicitne určený, rozhodujú o ňom konkrétni zriaďovatelia.

Režim dňa detí v detských jasliach má podľa vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil

  • individuálny čas a dĺžku spánku dieťaťa vrátane možnosti ranného dospávania,
  • pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu detí v zariadení, a to v každom ročnom období; pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia,
  • telesné cvičenie detí najmenej dvakrát denne,
  • systematické otužovanie detí na zvyšovanie odolnosti ich organizmu.

Počet hodín, počas ktorých sú detské jasle v prevádzke, závisí od možností zriaďovateľov a záujmu rodičov detí. Neposkytuje sa v nich vzdelávanie.

Pre tento druh zariadení neexistujú žiadne oficiálne, ústredne vydané dokumenty, ani nie sú odporúčané žiadne konkrétne druhy aktivít.

Výber materiálov a hračiek v týchto zariadeniach je plne v kompetencii ich zriaďovateľov a zamestnancov v nich pracujúcich.

Od roku 1993 nie je možné zriaďovať zariadenia typu jasle a materská škola, v ktorých by boli detské jasle súčasťou materskej školy, ani ich zaraďovať do siete škôl a školských zariadení.

Ak má konkrétne mesto/obec voľné kapacity, môže zriadiť detské jasle, ale nie ako súčasť materskej školy, ale ako jednu zo svojich prevádzok poskytujúcich sociálne služby občanom, pričom jasle musí riadiť nejaká osoba poverená mestom/obcou, nesmie ich riadiť riaditeľka materskej školy.