Zaradenie dieťaťa do konkrétnej triedy

[thumbnail]

Zaradenie detí do tried v každej materskej škole, v súlade s § 28 ods. 17 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom. V materských školách sa môžu zriaďovať triedy vekovo homogénne, […]

Zaradenie detí do tried v každej materskej škole, v súlade s § 28 ods. 17 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom.

V materských školách sa môžu zriaďovať triedy vekovo homogénne, ale aj triedy vekovo heterogénne.

Pri zaraďovaní detí do tried riaditeľka, pokiaľ je to možné (ak to dovoľuje počet tried), postupuje tak, že do triedy zaraďuje deti rovnakého veku. Nie je to však povinnosť, ale možnosť, pokiaľ je v danej triede voľná kapacita. A týka sa to aj detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Pri zaraďovaní detí do tried je nevyhnutné okrem veku detí prihliadať aj na úroveň osobnostného rozvoja detí.