Zvieratá v materskej škole

[thumbnail]

Žiadny právny predpis nezakazuje chov zvierat v areáli materskej školy. Vzhľadom na to, že predsa len ide o záležitosť, ktorá môže ovplyvniť ochranu zdravia vo výchove a vzdelávaní, je potrebné, aby podmienky chovu zvierat v areáli (interiéri či exteriéri) materskej školy boli podrobne rozpracované v prevádzkovom poriadku materskej školy, ktorý musí byť potvrdený príslušným regionálnym […]

Žiadny právny predpis nezakazuje chov zvierat v areáli materskej školy. Vzhľadom na to, že predsa len ide o záležitosť, ktorá môže ovplyvniť ochranu zdravia vo výchove a vzdelávaní, je potrebné, aby podmienky chovu zvierat v areáli (interiéri či exteriéri) materskej školy boli podrobne rozpracované v prevádzkovom poriadku materskej školy, ktorý musí byť potvrdený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Je potrebné rozpracovať najmä:

  • dodržiavanie osobnej hygieny detí pri a po manipulácii so zvieratami,
  • manipuláciu so zvieratami,
  • požiadavku na zdravotný stav detí (alergie, motorické poruchy, epilepsia atď.),
  • manipulácia so zvieratami,
  • bezpečnosť priestorov pre zvieratá – zabezpečenie proti svojvoľnému otvoreniu priestorov a úniku zvierat – vymedzenie zodpovednosti konkrétnych osôb,
  • požiadavky na zdravotný stav zvierat (potvrdenia od veterinárnych lekárov),
  • požiadavky na krmivo a kŕmenie zvierat,
  • požiadavky na používanie ochranných rukavíc, odevu atď.,
  • požiadavky na poskytnutie prvej pomoci pri „konfliktnom“ kontakte so zvieraťom,
  • iné podmienky, konkretizované v závislosti od zvieracieho druhu a množstva.

V každom prípade, zvieratá „chované“ v materskej škole musia byť pravidelne sledované veterinárnym lekárom, aby ich zdravotný stav negatívne neovplyvnil zdravotný stav detí.

Zvýšenú opatrnosť je potrebné venovať aj v situáciách, ak konkrétne dieťa prinesie zvieratko z domu. V takomto prípade je nevyhnutné splniť podmienku, že to zviera je veterinárne sledované, je zdravé a tiež je potrebné sa uistiť napr. o tom, že žiadne konkrétne dieťa z danej triedy nemá napr. alergiu (na srsť, perie atď.), ktorá by sa po kontakte so zvieraťom prineseným iným dieťaťom mohla prejaviť.